Thứ Bảy, 27/2/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu sách “Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”

Cuốn sách tập hợp những chuyên luận khoa học của Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Lê Mậu Hãn đã được đăng trên các sách và tạp chí khoa học. Trong cuốn sách, tác giả đã trình bày khái quát những vấn đề cơ bản của sức mạnh dân tộc Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, nghiên cứu lý luận giải phóng dân tộc rồi bắt tay vào sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam cho đến ngày nay.

Nội dung cuốn sách được kết cấu ba phần, cụ thể:

Phần thứ nhất: Cương lĩnh, chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do;

Phần thứ hai: Cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc;

Phần thứ ba: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - động lực, mục tiêu đại đoàn kết, đại thành công của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Các bài viết trong cuốn sách đã làm nổi bật nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ quan điểm toàn diện về cách mạng Việt Nam, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội mà hạt nhân cơ bản là chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Tư tưởng và hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh lấy dân tộc và con người làm điểm xuất phát, làm địa bàn hoạt động, làm động lực và mục tiêu. Tư tưởng đó đã và mãi mãi khơi dậy sức mạnh của truyền thống yêu nước, yêu dân, sức mạnh đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế trong sáng.

Qua các bài viết trong cuốn sách cho thấy, trong những thời điểm khó khăn, phức tạp nhất, quyết liệt nhất cuộc kháng chiến, nếu biết phát huy sức mạnh tổng hợp từ bên trong và bên ngoài, biết kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại thì sẽ nhân sức mạnh của cách mạng, của dân tộc lên gấp nhiều lần. Đó là một trong những nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho sự thắng lợi của cách mạng, cho sự phát triển bền vững của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách được trình bày một cách khoa học, toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản của sức mạnh dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo quý giá, bổ ích trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hổ  Chí Minh, vững tin ở Đảng và dân tộc ta trong tiến trình đổi mới và hội nhập. Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Hồ Hiền

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác