Thứ Ba, 25/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân trong tình hình mới

Sau thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, trước những yêu cầu cấp bách của công tác Công an nói chung, các bộ phận làm nhiệm vụ văn phòng, tham mưu giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo, chỉ huy Sở Cảnh sát, Sở Liêm phóng trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) được hình thành. Ngày 18/4/1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ký ban hành Nghị định số 121/NĐ quy định về tổ chức Việt Nam Công an vụ từ Trung ương đến địa phương, trong đó có quy định từ Nha Công an Việt Nam đến Sở Công an Kỳ, các Ty Công an đều có Văn phòng làm nhiệm vụ tham mưu, phục vụ trực tiếp cho các cấp lãnh đạo, chỉ huy. Đây chính là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự ra đời chính thức của lực lượng Tham mưu CAND.

Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Tham mưu CAND các cấp đã phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo Công an giao phó, thực hiện tốt chức năng phục vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an các cấp trong việc tổ chức công tác nắm tình hình, nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước hoàn thiện đường lối, chủ trương, phương châm công tác, đối sách và tổ chức triển khai thực hiện cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND. Ở mỗi thời kỳ khác nhau, mặc dù có sự thay đổi về tên gọi nhưng lực lượng Tham mưu CAND luôn thể hiện được vị trí đặc biệt quan trọng trong mọi hoạt động của toàn lực lượng CAND, khẳng định vai trò nòng cốt của mình trên mặt trận tham mưu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Trong những ngày chính quyền non trẻ mới thành lập, lực lượng Tham mưu CAND mặc dù còn mỏng về lực lượng, thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng đã nỗ lực khắc phục mọi khăn, chủ động nghiên cứu, nắm tình hình, đề xuất các phương án, kế hoạch đối phó và trấn áp các đảng phái phản động tay sai lúc bấy giờ, tấn công tiêu diệt các sào huyệt gây tội ác của chúng, cùng với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. 

Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tình hình an ninh quốc gia diễn biến phức tạp bởi sự chống phá của bọn tay sai thưc dân, lực lượng Tham mưu CAND đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy bản lĩnh chính trị, đoàn kết một lòng, cần cù sáng tạo vừa trực tiếp chiến đấu, vừa tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo, chỉ huy về những vấn đề, đối sách với các loại đối tượng;  đặc biệt, công tác Tham mưu CAND thời kỳ này đã để lại dấu ấn không nhỏ với việc tổ chức thành công Hội nghị Công an toàn quốc lần đầu tiên và mở ra không ít các lớp huấn luyện nghiệp vụ Công an Trung, Sơ cấp cho cán bộ công an các đơn vị. Bên cạnh đó, lực lượng Tham mưu CAND thời kỳ này đã đẩy mạnh phong trào “Bảo mật phòng gian”, phong trào “Ba Không”, triển khai có hiệu quả các kế hoạch bảo vệ an toàn các chiến dịch… góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 

Tháng 7/1975 Hiệp đinh Giơnevơ được ký kết, trong bối cảnh đất nước tạm thời chia cắt thành 2 miền Nam - Bắc, trước yêu cầu cấp bách về xây dựng lực lượng, lực lượng Tham mưu CAND đã tích cực nghiên cứu, đề xuất củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cho phù hợp. Ở miền Bắc, tổ chức cơ quan Tham mưu chuyên trách (Nghiên cứu tổng hợp) bước đầu được hoàn thiện. Cụ thể, cơ quan tham mưu từ Bộ đến các Vụ, Cục, Sở, Ty, có nhiều cải tiến trong công tác thông tin, nắm tình hình, phát hiện sớm các hoạt động của địch góp phần tích cực phục vụ lãnh đạo Công an các cấp trong công tác chỉ đạo đấu tranh chống phản cách mạng. Ở miền Nam, cơ quan Tham mưu các cấp (Văn phòng Ban Bảo vệ An ninh) được thành lập và không ngừng củng cố, phát triển góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ như bảo vệ căn cứ, phản gián, hoạt động bình định, chiêu hồi, làm thất bại âm mưu “lấy người Việt đánh người Việt” của đế quốc Mỹ, góp phần quan trọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tổ quốc thống nhất, đất nước ta bước vào thời kỳ mới,  theo Nghị định 250/CP của Chính phủ, chức năng nhiệm vụ của cơ quan Tham mưu CAND được quy định rõ hơn, công tác Tham mưu được đổi mới, chủ động, phục vụ kịp thời hơn cho lãnh đạo Công an các cấp chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, góp phần tích cực làm thất bại kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Những năm cuối của thế kỷ XX, tình hình trong nước và quốc tế diễn biến hết sức nhanh chóng và phức tạp, khó lường đặt ra cho công tác Công an những vấn đề cấp bách, chưa có tiền lệ. Công tác Tham mưu đã kịp thời đổi mới, thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin, nắm tình hình, phân tích, tổng hợp, dự báo, làm sáng tỏ những vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra, từ đó đề xuất nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược; nghiên cứu hoạch định đường lối, chủ trương đối sách trong cuộc đấu tranh bảo vệ An ninh Tổ quốc, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn của các thế lực thù địch, phòng ngừa và tấn công các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Những năm đầu của thế kỷ XXI, an ninh trong nước và quốc tế đối mặt với nhiều mối đe dọa lớn do sự biến động sâu sắc của cục diện chính trị thế giới trong đó phải kể tới nguy cơ khủng bố và đe dọa khủng bố. Trước những yêu cầu đòi hỏi mới của công tác Công an, công tác tham mưu đã chủ động đổi mới, cải tiến chất lượng công tác, tích cực mở rộng hợp tác với cơ quan Tham mưu và An ninh, Cảnh sát các nước, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an đề xuất Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương ban hành các Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc”, về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới”, Quyết định số 107 của Chính phủ về “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng” trong công tác đảm bảo ANTT… góp phần giữ vững ổn định chính trị và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước… 

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, công tác Công an đứng trước những thách thức mới từ các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống. Trước tình hình đó, lực lượng Tham mưu CAND đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật và giải pháp quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể, đã tập trung tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, các Chương trình quốc gia, các Đề án về đấu tranh phòng, chống âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, lực lượng Tham mưu CAND tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các biện pháp trong công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá dự báo tình hình để tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan đến chủ quyền, giải quyết các yếu tố gây mất ổn định chính trị, xã hội đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thực tiễn công tác tham mưu trong CAND vẫn còn bộc lộ những bất cập, hạn chế nhất định. Cụ thể là, nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ ở một số đơn vị về công tác tham mưu còn chưa đúng đắn, dẫn đến thái độ làm việc còn lệch lạc, chưa phù hợp, thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo còn qua loa, đại khái, thiếu chủ động trong công tác dự báo, đề xuất các chủ trương biện pháp. Ở một số đơn vị, công tác tham mưu mới chỉ dừng ở mức tổng hợp, báo cáo, xử lý các vụ việc mang tính hành chính mà thiếu đi sâu phân tích, tham mưu theo chuyên đề, hiệu quả trong các đề xuất chưa cao, chưa theo kịp tình hình thực tế. Bên cạnh đó, mặt bằng trình độ cán bộ làm công tác tham mưu CAND nhìn chung chưa đồng đều; số nhiều cán bộ tham mưu chưa qua đào tạo bậc đại học, hoặc tốt nghiệp ngành học đại học nhưng không liên quan đến công tác tham mưu, do đó chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp chưa ngang tầm với nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra. Ngoài ra, sự phối hợp công tác giữa bộ phận làm công tác tham mưu giữa các đơn vị chưa thật chặt chẽ và có hiệu quả, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác tham mưu nói chung. 

Thời gian tới, tình hình trong nước và quốc tế có chiều hướng diễn biến phức tạp, làm gia tăng nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Chiến tranh cục bộ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động khủng bố, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ nhiều khả năng tiếp tục diễn biến khó lường. Thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đã và đang trở thành những vấn đề nghiêm trọng trên phạm vi toàn thế giới… Tình hình tội phạm trong nước diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, công tác tham mưu CAND cần thiết phải khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại, đồng thời tập trung giải quyết một số vấn đề sau nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Một là, cần thống nhất nhận thức về tầm quan trọng và vai trò của công tác tham mưu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng CAND. Để làm tốt vấn đề này, Công an các đơn vị địa phương cần phải thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc hệ thống quy chế làm việc, tăng cường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, biện pháp và mệnh lệnh công tác đã đề ra, kịp thời nắm chắc tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp nổi lên để báo cáo, đề xuất lãnh đạo chỉ đạo giải quyết.

Hai là, chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tham mưu, kiện toàn đội ngũ này đủ về số lượng và đảm bảo về mặt trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức tương đối toàn diện, tận tụy với công việc. Để đạt được mục tiêu này, ngoài tăng cường đào tạo cán bộ thông qua tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tham mưu ngắn hạn và dài hạn, cần quan tâm hơn nữa tới chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ làm công tác tham mưu.

Ba là, tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính, trang bị, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ công tác tham mưu trong đó tập trung củng cố mạng máy tính nội bộ, cơ sở dữ liệu, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin, phân tích dự báo tình hình; có chính sách luân chuyển cán bộ hợp lý nhằm đảm bảo sự ổn định về số lượng cán bộ và chất lượng của công tác tham mưu...

Bốn là, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan tham mưu An ninh, Cảnh sát các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm trao đổi thông tin và học hỏi kinh nghiệm trong thực tiễn công tác tham mưu, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch vững mạnh, từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại./.

Nguyễn Tuấn Anh 

Tạp chí CSND - T32

Phan Thị Nhàn Huyền

Giảng viên khoa Ngoại ngữ - T32

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác