Thứ Sáu, 27/11/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 13 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI

Sau 1 tuần làm việc, Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương khóa XI thành công tốt đẹp, rất nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng đã được hoàn thành theo yêu cầu và kế hoạch đề ra. Hội nghị đã nhất trí triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong thời gian từ 20/01/2016 đến 28/01/ 2016 tại Thủ đô Hà Nội. Phiên trù bị Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 20/01/2016, phiên khai mạc chính thức được thực hiện vào ngày 21/01/2016. Đại hội XII của Đảng với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Tham dự Đại hội có 1510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên, cùng các vị nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hung, đại diện các nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, các chức sắc tôn giáo...Tại Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các Văn kiện quan trọng của Đảng nhằm lãnh đạo  đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Đại hội sẽ tiến hành bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Đó là những đại biểu ưu tú trong Đảng với các tiêu chuẩn như có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có uy tín trong Đảng, trong nhân dân; có năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công tác thực tế; có tư duy đổi mới, sáng tạo, nhạy bén, có năng lực sử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm cá nhân.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị này nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của mình, góp phẩn vào sự thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Biên tập: Phạm Thái Bình

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác