Thứ Sáu, 28/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

nói đi đôi với làm

  • Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về “Nói đi đôi với làm”

    Tạp chí CSND - Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Không chỉ là nhà cách mạng nỗi lạc, qua cuộc đời hoạt động cách mạng của mình Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là hệ thống tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những phẩm chất và đạo đức con người Việt Nam trong thời đại mới. Phẩm chất đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viện, công chức; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, không sa vào chủ nghĩa cá nhân; đặc biệt "nói đi đôi với làm".

1

TẠP CHÍ IN