Thứ Sáu, 28/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Bác Hồ

 • 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Tạp chí CSND - Bản “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được công bố đến nay đúng tròn nửa thế kỷ. Năm mươi năm đã qua, trong  công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, “những lời nhắn nhủ trước lúc đi xa” của Người vẫn còn nguyên giá trị, như ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam, là động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững.

 • Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về “Nói đi đôi với làm”

  Tạp chí CSND - Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Không chỉ là nhà cách mạng nỗi lạc, qua cuộc đời hoạt động cách mạng của mình Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là hệ thống tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những phẩm chất và đạo đức con người Việt Nam trong thời đại mới. Phẩm chất đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viện, công chức; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, không sa vào chủ nghĩa cá nhân; đặc biệt "nói đi đôi với làm".

 • Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Sáng mãi tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam

  Tạp chí CSND - Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Ngay sau đó, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đã lan tỏa, thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang. 70 năm đã trôi qua, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Bác vẫn là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

 • Long trọng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ có Sáu lời dạy CAND

  Ngày 11-3, tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang – vùng đất giàu truyền thống cách mạng, giàu truyền thống lịch sử, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND (11-3-1948 - 11-3-2018) và khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

1

TẠP CHÍ IN