Thứ Năm, 13/8/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang

Là một tỉnh có tốc độ đô thi hóa nhanh cùng với sự gia tăng nhanh chóng số lượng phương tiện giao thông khiến hệ thống giao thông của tỉnh Bắc Giang ngày càng xuống cấp, phương tiện giao thông gia tăng nhanh; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chưa cao dẫn đến tình hình vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) còn ở mức cao và còn nhiều diễn biến phức tạp với nhiều hành vi vi phạm khác nhau, đối tượng vi phạm đa dạng về thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp; công tác xử lý vi phạm luật giao thông chưa nghiêm nên tình hình TTATGT còn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về an toàn giao thông phải hết sức được quan tâm. Trong những năm gầy đây, tình hình vi phạm TTATGT đường bộ diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh, trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo TTATGT theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông của nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm vững và tự giác chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT của lực lượng CSGT tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả đáng kế, góp phần vào thắng lợi trong việc đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên bên cạnh đó cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định. Có thể kể đến một số vấn đề sau:

Thứ nhất, một bộ phận CBCS của lực lượng CSGT (nhất là cấp huyện) chưa nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa của hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông cho nhân dân là khâu đột phá và quyết định trong việc làm chuyển biến nhận thức của nhân dân. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT có nơi chưa thường xuyên, cá biệt có đơn vị chưa chú trọng đúng mức công tác này (một số Công an huyện, còn xem nhẹ), chỉ đạo chưa quyết liệt. Hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền đã được quan tâm, tuy nhiên hiệu quả chưa cao, chưa có quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.

Thứ hai, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường bộ cho nhân dân xây dựng còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm đúng mức, triển khai sâu rộng.

Thứ ba, mối quan hệ phối hợp của lực lượng CSGT, Công an tỉnh với chính quyền địa phương và các lực lượng khác chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ, chưa có tính xã hội hoá cao, chưa có sự vào cuộc tích cực của các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng.

Thứ tư, việc đa dạng hoá các kênh thông tin và phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Hoạt động tuyên truyền qua băng zôn, áp phích, tranh, ảnh cổ động còn hạn chế, tuyên truyền lưu động sử dụng loa phát thanh tới tận vùng sâu, vùng xa; các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc ít người thời lượng ngắn… chưa được thường xuyên, còn nặng về hình thức; phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của quần chúng vẫn còn thiếu; khả năng sư phạm của cán bộ tuyên truyền còn hạn chế; nội dung tuyên truyền chưa đầy đủ, chưa phù hợp với trình độ nhận thức của người dân.

Thứ năm, tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông cho nhân dân thông qua việc đưa các nội dung của luật giao thông vào trong chương trình giảng dạy của các trường học triển khai còn chậm, chỉ mang tính thí điểm và hiệu quả còn chưa cao.

Thứ sáu, hoạt động xử lý vi phạm hành chính về đảm bảo TTATGT chưa kiên quyết và triệt để. Theo báo cáo của Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang, vẫn còn tồn tại trong hoạt động xử lý đó là hiện tượng tiêu cực, không minh bạch trong xử lý sai phạm của một bộ phận nhỏ cán bộ, chiến sĩ CSGT. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng và thiếu phương tiện hỗ trợ, nhất là phương tiện kỹ thuật hiện đại. 

Ý thức sâu sắc về vai trò, tác dụng của tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông theo chức năng của lực lượng CSGT, trong những năm qua, Công an tỉnh Bắc Giang nói chung và lực lượng CSGT Công an tỉnh nói riêng đã quan tâm tiến hành công tác này, qua đó đã đạt được những kết quả nhất định. Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội thì tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều diễn biến phức tạp hơn.... Do đó, để góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng, triển khai các hình thức tuyên truyền pháp luật về đảm bảo TTATGT cho với quần chúng nhân dân, mở hội nghị liên tịch bàn và thống nhất về xây dựng quy chế phối hợp, xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong công tác tuyên truyền pháp luật về đảm bảo TTATGT cho quần chúng nhân dân để phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể xã hội; tham mưu đề xuất lãnh đạo các cấp bổ sung kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho hoạt động tuyên truyền pháp luật giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thường định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đã triển khai để đánh giá kết quả thực hiện, qua đó chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân; các huyện có dân tộc thiểu số chiếm đa số thì cần có một ban thuộc Uỷ ban an toàn giao thông huyện phụ trách chuyên trách về hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đối với quần chúng nhân dân; các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo TTATGT có thể được dịch sang tiếng của một số dân tộc phổ biến ở địa phương để phổ biến được sâu, rộng; các hình thức tuyền truyền bằng tiếng dân tộc cần được triển khai một cách có hiệu quả bằng các hình thức qua báo chí, phát thanh, truyền hình, tuyên truyền lưu động, các tờ rơi bằng tiếng dân tộc...

Hai là, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang cần tham mưu cho các cơ quan, lực lượng chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung từng bước hoàn thiện các văn bản quy định pháp luật về đảm bảo TTATGT theo hướng đồng bộ, thiết thực, khả thi và hiệu quả; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông. Rà soát và thu hồi những văn bản không có tính thực thi, bổ sung hoàn thiện những văn bản còn thiếu sót để phù hợp với điều kiện thực tế. Thống nhất giữa các bộ, ban, ngành trong việc ban hành văn bản, tránh sự trùng lặp, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng CSGT trong khi thực hiện nhiệm vụ; đề nghị xây dựng, thành lập và hoàn thiện các văn bản quy định về cơ cấu tổ chức và cơ chế phối hợp giữa lực lượng CSGT, Công an tỉnh với Sở giao thông vận tải tỉnh trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục quần chúng chấp hành Luật Giao thông

Ba là, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra và công tác xã hội hóa trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT của lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cần xã hội hoá hoạt động tuyên truyền, phố biển pháp luật về đảm bảo TTATGT cho quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; huy động các cấp, các ngành, các lực lượng tham gia để đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên, qua đó, tạo ra bước đột phá trong công tác tuyên truyền pháp luật về đảm bảo TTATGT cho quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bốn là, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT trong tình hình mới. Để thực hiện tốt nội dung này, Công an tỉnh Bắc Giang cần thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát về biên chế cũng như chất lượng đội ngũ CBCS của lực lượng CSGT trực tiếp tiến hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT; lãnh đạo Công an cấp tỉnh, cấp huyện cần thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức và bản lĩnh nghề nghiệp để mỗi CBCS tu dưỡng, rèn luyện góp phần hình thành tư tưởng và thái độ đúng đắn, nghiên túc trong quá trình công tác; Công an các huyện cần đề xuất Công an tỉnh quan tâm hơn nữa về chế độ làm việc, đãi ngộ đối với lực lượng CSGT, thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần giúp họ vượt qua những khó khăn, đảm bảo hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ nói chung và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT nói riêng.

Năm là, đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT trên địa bàn

- Đổi mới về nội dung: Nội dung của tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT tại địa bàn, không được tách rời các nội dung công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung. Quá trình thực hiện đổi mới nội dung tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT phải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa bàn

- Đổi mới về hình thức và biện pháp: Đối với các hình thức và biện pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT tại địa bàn tỉnh Bắc Giang khi đổi mới cũng phải phù hợp điều kiện hoàn cảnh cụ thể tại địa bàn. Vì vậy, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang khi tiến hành các nội dung tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về TTATGT phải kết hợp các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền trực tiếp (tuyên truyền miệng); tuyên truyền thông qua phương tiện truyền thông đại chúng; tuyên truyền thông qua biên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến quy định pháp luật giao thông; tuyên truyền thông qua hoạt động giáo dục pháp luật giao thông trong nhà trường; tuyên truyền thông qua tranh, ảnh cổ động, pa-nô, áp-phích ở nơi công cộng; tuyên truyền thông qua tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về giao thông và thông qua các hoạt động quản lý TTATGT cụ thể để tuyên truyền, phổ biến nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông.

Sáu là, đảm bảo hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát và chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về TTATGT đường bộ của lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang. Đối với lực lượng CSGT là lực lượng nòng cốt đảm bảo TTATGT, cho nên việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, giáo dục ý thức trách nhiệm, chấn chỉnh thái độ tác phong khi tiếp xúc với nhân dân là việc làm cần thiết nhất bên cạnh việc hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện làm việc, đổi mới nâng cao chất lượng tuần tra theo hướng tăng cường cơ động, tuần tra kiểm soát dọc tuyến đường mình phụ trách để khi phát hiện sai phạm là lập tức giải quyết.

Bảy là, nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp của lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang với các lực lượng khác trong và ngoài ngành về tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT. Các đơn vị phổi hợp cần xác định rõ trách nhiệm, nội dung, phạm vi phối hợp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thượng úy Vương Sỹ Tuấn

Học viên cao học, khóa 24- Học viện CSND

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác