Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có lịch sử gắn liền với những giai đoạn của cách mạng Việt Nam như phong trào “Ba không”, “Ngũ gia liên bảo”, “Thập gia liên báo” trong thời kỳ chống Pháp; Phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian” trong những năm chống Mỹ cứu nước, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã thực sự góp phần quan trọng phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối với công tác Công an cần xác định rằng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có tác dụng trực tiếp trong phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, ngăn ngừa làm giảm tai nạn, đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội và các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn giúp lực lượng Công an có điều kiện để triển khai sâu rộng các mặt công tác nghiệp vụ. Những tin tức tài liệu đa dạng, phong phú thu được từ quần chúng nhân dân cung cấp là cơ sở để lực lượng CAND đấu tranh, trấn áp bọn tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là động lực quan trọng để nâng cao ý thức tự giác của hàng chục triệu người tham gia vào công tác bảo vệ ANTQ ở từng đường phố, từng phường, xã từng thôn, xóm, cơ quan, xí nghiệp, trường học tạo thành thế chủ động trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh trấn áp tội phạm, tạo thành một thế trận an toàn về ANTT.

Từ góc độ nhận thức khái niệm, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, của các ban ngành, đoàn thể sử dụng các hình thức, biện pháp để phối hợp, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, động viên quần chúng tự giác tham gia xây dựng và bảo vệ nền ANTT, phòng ngừa phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự vững chắc của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự toàn vẹn của lãnh thổ và ổn định về ANQG và bảo đảm TTATXH.

Từ nội hàm của khái niệm trên, cho thấy chủ thể giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Lực lượng chuyên trách này có nhiệm vụ tham mưu; tuyên truyền; điều tra cơ bản nắm tình hình địa bàn dân cư; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về ANTT, trực tiếp tiếp xúc với quần chúng nhân dân trên địa bàn nên nắm bắt được tình hình diễn biến ANTT tại địa bàn và chủ động tham mưu báo cáo đề xuất lực lượng Công an xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xây dựng mô hình cho phù hợp với địa bàn, đồng thời trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các mô hình xây dựng phong trào góp phần bảo đảm ANTT. Cụ thể: 

Đối với Cảnh sát khu vực phải căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, Nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền cơ sở, Cảnh sát khu vực thường xuyên phối hợp với cán bộ mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, các cơ quan đơn vị trong khu vực mở cuộc vận động toàn dân “Đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” góp phần xây dựng địa bàn an toàn về ANTT". Cảnh sát khu vực chú ý lựa chọn giới thiệu những người nhiệt tình, có điều kiện, được nhân dân tín nhiệm tham gia ban bảo vệ dân phố, đội dân phòng hoặc các tổ chức quần chúng khác làm công tác ANTT ở khu vực. Thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, củng cố tổ chức, chỉ đạo lực lượng này thực hiện nhiệm vụ có kết quả. Chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ các cơ quan, đơn vị đóng ở khu vực thực hiện công tác bảo vệ ANTT. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT ở khu vực dân cư với tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT trong các cơ quan Nhà nước. Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân các điển hình tiên tiến làm hạt nhân thúc đẩy quá trình phát triển của phong trào quần chúng bảo vệ ANTT. Để nâng cao chất lượng của tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT, lực lượng Cảnh sát khu vực phải căn cứ vào tình hình địa bàn, đốí tượng vận động và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT đặt ra trên địa bàn để có hình thức biện pháp tổ chức, vận động cho sát hợp.

Đối với Công an phụ trách xã về ANTT phải nắm vững các chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác để tham mưu hướng dẫn cho lực lượng Công an phụ trách xã về ANTT làm tốt công tác tổ chức vận động quần chúng bảo vệ ANTT. Trực tiếp tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT theo sự hướng dẫn của PV28, Công an tỉnh. Đối với những xã có phong trào yếu kém phải thường xuyên nắm tình hình tham mưu cho cấp trên về kế hoạch tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT. Đề xuất việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, vận động quần chúng, xây dựng các điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTT.

Đối với lực lượng Cảnh sát quản lý trật tự giao thông, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tiến hành tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành luật lệ an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, cung cấp cho lực lượng Cảnh sát giao thông những người có hành vi vi phạm luật lệ giao thông để có biện pháp xử lý, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tổ chức hướng dẫn để quần chúng tự giác tích cực tham gia quản lý trật tự an toàn giao thông ở nơi họ làm việc sinh sống.

Đối với các lực lượng nghiệp vụ khác trong hệ thống tổ chức của lực lượng CAND, các lực lượng nghiệp vụ cũng như lực lượng Cảnh sát có trách nhiệm trong tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Ví dụ: lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy... trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công và phối kết hợp với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính nhằm làm tốt công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTT.

Thực tiễn hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam với phong trào  “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã khẳng định vai trò đặc biệt to lớn nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn giữ vị trí quan trọng không thể thiếu được đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và sự nghiệp bảo vệ ANTT nói riêng. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một bộ phận gắn bó khăng khít, chặt chẽ với các phong trào hành động cách mạng khác của Đảng, Nhà nước ở địa phương, đơn vị. Trong mỗi thời kỳ lịch sử, các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn có tác dụng, vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm.

Các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ triển khai hiệu quả không chỉ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh kịp thời với bọn tội phạm, ổn định được tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở mà có tác dụng giải quyết nhiệm vụ thức đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển, văn hóa, xã hội ổn định. Vì vậy, việc xây dựng mô hình phong trào toàn dân có vai trò hết sức quan trọng, là nhiệm vụ chính trị của toàn đảng, toàn dân trong việc bảo đảm ANTT, trong đó lực lượng CSND giữ vai trò nòng cốt. Vì vậy, để bảo vệ ANTT, lực lượng CSND phải biết sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đó việc tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT được xác định là một trong những công tác rất quan trọng và cần thiết.

Ngày nay, cách mạng Việt nam đã bước sang một giai đoạn mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta là: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa từng bước tạo ra động lực để phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng cao trên mọi phương diện. Với quan điểm "lấy dân làm gốc" nhằm khơi dậy và phát huy mọi khả năng tiềm tàng sức mạnh to lớn của đông đảo quần chúng trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, dân chủ, công bằng, văn minh. Nghị quyết lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương khóa IX về bảo vệ ANTQ đã xác định rõ: "Xây dựng sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc, quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang làm nòng cốt; tăng cường lực lượng quốc phòng, an ninh; không ngừng xây dựng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân phù hợp với hoàn cảnh mới". Trong phương châm chỉ đạo cũng nêu rõ: "Xây dựng khối đoàn kết toàn dân là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh là động lực to lớn để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện sự đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp, các tôn giáo, thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, người trong đảng, người ngoài đảng…". Do vậy, việc tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT, bảo vệ những thành quả của cách mạng ở từng cơ sở phường, xã, trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, đó là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự ổn định về TTATXH.

Thực tiễn nghiệp vụ công tác Công an đã chứng minh rằng tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT có tác dụng trực tiếp trong phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, ngăn ngừa làm giảm tai nạn, đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội và các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội. Các hình thức tổ chức, vận động quần chúng là đòn bẩy quan trọng để nâng cao ý thức tự nguyện tự giác của hàng chục triệu quần chúng trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTT ở từng đường phố, thôn xóm, phường xã, cơ quan xí nghiệp, hình thành thế trận an ninh nhân dân, tạo thế chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động của bọn tội phạm và phần tử xấu. Tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT, không những tạo ra những điều kiện thuận lợi để gắn bó chặt chẽ giữa quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, của các ngành các tổ chức đoàn thể xã hội, mà còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ổn định đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và các hoạt động khác của nhân dân ở từng khu vực dân cư, từng địa bàn và trên phạm vi cả nước. Có thể khẳng định tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT đã thực sự trở thành một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong công tác vận động quần chúng của Đảng và Nhà nước để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực ANTT.

Hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm để góp phần bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH, lực lượng CAND phải sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ của ngành, trong đó biện pháp rất cơ bản là biện pháp vận động quần chúng. Nghị quyết 31/BCT ngày 2/12/1980 của Bộ chính trị về công tác ANTT đã khẳng định: “Biện pháp rất cơ bản là dựa vào quần chúng và phát động quần chúng”. Chỉ thị số 18/CT-BNV của Bộ nội vụ (nay là Bộ Công an) về công tác tổ chức, vận động quần chúng cũng nêu rõ: “Vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc là một biện pháp công tác cơ bản, chiến lược”. Đến Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 43 ngành ta cũng đã nhấn mạnh: “Phải chuyển mạnh hoạt động của Cảnh sát  theo quan điểm lấy dân làm gốc”. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam trong những bài học kinh nghiệm lớn của cách mạng Việt nam, Đảng ta một lần nữa khẳng định: "Chính nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử”. Để đáp ứng với yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới tại Chỉ thị số 03CT/BNV ngày 03 tháng 01 năm 1998 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã chỉ rõ: "Đi đôi với phát triển các mặt công tác cơ bản của ngành Công an phải tăng cường chỉ đạo cuộc vận động quần chúng đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đó vừa là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, vừa là quan điểm, Phương pháp công tác của toàn lực lượng Công an nhân dân". Nghị quyết số 40 -NQ/TW ngày 08/11/2004 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: "Tăng cường biện pháp vận động nhân dân, dựa vào nhân dân để nắm tình hình, kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm. Nghị quyết lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương trong tình hình mới đã chỉ rõ: "Phát huy dân chủ, dùng sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, sáng tạo, tổ chức nhiều hình thức phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ", "Quan tâm đổi mới hình thức, nội dung và biện pháp phát động phong trào, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt, nhân rộng các mô hình hoạt động của quần chúng đã có hiệu quả". Ngày 21/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Trong QLNN về ANTT, lực lượng CAND được xác định là lực lượng nòng cốt, chủ công trong công tác bảo đảm ANTT trong đó, vận động quần chúng là biện pháp công tác được lực lượng Công an thường xuyên vận dụng để thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ và đây được coi là biện pháp cơ bản, có vị trí chiến lược quan trọng trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT. Nội dung chính của biện pháp công tác này là phải thường xuyên tăng cường, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân thông qua việc vận động quần chúng phát hiện, tố giác, giáo dục, ngăn ngừa, trấn áp tội phạm; xây dựng các tổ chức quần chúng ở cơ sở, cơ quan, xí nghiệp, củng cố, kiện toàn, tổ chức các lực lượng bán chuyên trách tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH. Cùng với 7 biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an, biện pháp vận động quần chúng đã trở thành một biện pháp công tác cơ bản chiến lược góp phần tạo thế chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm về TTXH mang lại hiệu quả. Tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT còn có ý nghĩa giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, động viên khích lệ quần chúng tích cực thường xuyên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là điều kiện quan trọng góp phần chủ động bịt kín những sơ hở thiếu sót của ta, thu hẹp khả năng điều kiện mà bọn tội phạm và phần tử xấu có thể lợi dụng hoạt động phạm pháp, đồng thời tạo thế chủ động trong đấu tranh chống tội phạm được thuận lợi trong mọi tình huống.

Thông qua các hình thức tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT để tập hợp, thu hút huy động sức mạnh của hàng chục triệu quần chúng đang có mặt ở mọi nơi, mọi lúc, trên phạm vi cả nước vào việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Thực tiễn quá trình các mạng đã chứng minh rằng lực lượng quần chúng đông đảo rộng khắp nếu được phát động, tổ chức, hướng dẫn họ sẽ trở thành “Mạng lưới thiên la địa võng”  có đầy đủ sức lực và trí tuệ để đảm nhận, tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm bảo vệ ANTT một cách thường xuyên, liên tục, lâu dài có hiệu quả..

Kết quả của tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT có tác dụng giúp ta xây dựng và từng bước hoàn thiện thế trận phòng ngừa xã hội nói chung và phòng ngừa nghiệp vụ nói riêng. Đây là cơ sở điều kiện quan trọng giúp cho lực lượng CSND kịp thời ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm về TTXH có hiệu quả ở từng địa bàn đến phạm vi toàn xã hội trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

Tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng bồi dưỡng lực lượng CSND trong sạch, vững mạnh về mọi mặt có đủ phẩm chất chính trị, năng lực công tác và khả năng điều kiện tổ chức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCT và bảo đảm TTATXH.

Từ những cơ sở khoa học trên có thể khẳng định: Tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT là công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng CSND nói riêng trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm về TTXH. Tính cơ bản, chiến lược của tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT được thể hiện rõ nét. Đây là công tác có phạm vi hoạt động rộng khắp, tại chỗ và thường xuyên, lâu dài. Vì vậy, trong nhận thức tư tưởng cũng như trong hành động mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CSND phải thấy rõ vị trí ý nghĩa tầm quan trọng của công tác này, xác định rõ tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT không chỉ là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng và Nhà nước mà còn là một biện pháp công tác cơ bản, chiến lược của lực lượng CSND.

Để nâng cao hiệu quả của biện pháp công tác này, lực lượng CSND phải từng bước nghiên cứu, đổi mới hoàn thiện nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, vận động quần chúng cho sát hợp với từng thời gian, địa bàn, từng lĩnh vực hoạt động, với mọi tầng lớp xã hội nhằm triệt để khai thác khả năng to lớn của quần chúng phục vụ tốt nhất sự nghiệp bảo vệ ANTT gắn với phong trào quần chúng bảo vệ ANTT với việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, trong sạch về mọi mặt.

Gắn kết phong trào quần chúng bảo vệ ANTT với các phong trào khác ở cơ sở; thông qua phong trào của các ngành, các cấp, các lĩnh vực để đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTT; đi đôi với việc phát động sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ ANTT phải thường xuyên chăm lo củng cố lực lượng quần chúng nòng cốt, lực lượng Công an cơ sở vững mạnh về toàn diện. Muốn thực hiện tốt các nội dung trên, mỗi cán bộ chiến sĩ CSND phải quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc” với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong lĩnh vực ANTT.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT cán bộ, chiến sĩ CSND phải biết tôn trọng, bảo vệ, lắng nghe ý kiến của quần chúng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để quần chúng phát huy thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trên lĩnh vực ANTT.

Phải thường xuyên học tập nghiên cứu nắm vững chính sách pháp luật, không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống tác phong sinh hoạt, tạo lòng tin và sự cảm nhận trong nhân dân, biết gắn nhiệm vụ bảo vệ ANTT với quyền lợi thiết thực của quần chúng. Đó chính là điều kiện tiên quyết để gần dân, tổ chức, vận động quần chúng giữ gìn ANTT mang lại hiệu quả cao nhất.

Kiên quyết chống các khuynh hướng biểu hiện lệch lạc, coi thường, xa rời quần chúng. Mặt khác, cần thấy rõ mối quan hệ mật thiết, gắn bó tác động hỗ trợ qua lại giữa các biện pháp nghiệp vụ, phải sử dụng kết quả hoạt động của các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm làm đòn bẩy để thúc đẩy tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Lực lượng toàn dân là lượng lượng vĩ đại hơn ai hết, không ai chiến thắng được lực lượng đó”, và Người căn dặn ngành Công an “khi dân giúp đỡ ta nhiều thì ta thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì ta thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì ta thành công hoàn toàn”. Thực tiễn cho thấy, khi nào dân ủng hộ Công an? khi quyền lợi chính đáng của dân được bảo vệ, khi sự công bằng, tính thượng tôn pháp luật được giữ vững. Địa phương nào, địa bàn nào mà tội phạm hoành hành, cái xấu, cái ác lấn át thì ở đó nhân dân sẽ quay lưng lại với phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và ngược lại. Để phát huy được vai trò quần chúng nhân dân thì trước tiên ANTT phải vì dân.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữ vị trí chiến lược, là một trong những nhiệm vụ chính, cần những biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản của ngành Công an, là nền tảng cơ bản trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH. Hơn 70 năm qua, Đảng ta luôn luôn khẳng định nguyên lý cách mạng là sự nghiệp của toàn dân, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm TTATXH cũng là sự nghiệp của toàn dân tộc. Trong các  biện pháp công tác của CAND, biện pháp phát động quần chúng là biện pháp cơ bản, hàng đầu, có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ của CAND. Để giữ vững an ninh quốc gia và bảo đảm TTATXH  việc huy động và phát huy vai trò quần chúng nhân dân, xây dựng lực lượng CAND gắn bó mật thiết với nhân dân là một trong những mục tiêu, yêu cầu và quan điểm cơ bản, lâu dài và mang tính quyết định.

Trung tá Nguyễn Văn Thao

Công an tỉnh Bắc Ninh

 
Tài liệu tham khảo:

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, NXB ST, H, 1984, tr.18, Hà Nội.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, NXB ST, H, 1985, tr.299, Hà Nội.

3. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Trung tá Nguyễn Văn Thao

Công an tỉnh Bắc Ninh


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác