Thứ Năm, 20/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hình thức vận động quần chúng cá biệt, những vấn đề lý luận và cách thức áp dụng trong giải quyết những nhiệm vụ về an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay

 

Một buổi vận động quần chúng của lực lượng Công an

Khi sử dụng biện pháp vận động quần chúng có nhiều hình thức tiến hành khác nhau. Việc phân loại hình thức vận động quần chúng chỉ mang tính tương đối. Căn cứ các tiêu chí khác nhau có thể phân loại thành những hình thức vận động khác nhau. Ví dụ: căn cứ vào cách thức tiếp cận đối tượng tác động có thể có: hình thức vận động quần chúng trực tiếp, hình thức vận động gián tiếp. Tuy nhiên, phổ biến hiện nay, căn cứ vào mục đích vận động và điều kiện áp dụng ta phân chia thành 3 hình thức vận động quần chúng đó là: Hình thức vận động quần chúng rộng rãi, hình thức vận động quần chúng tập trung và hình thức vận động quần chúng cá biệt. Trong 3 hình thức vận động này, vận động quần chúng cá biệt là hình thức mang tính đặc thù nhất và khác hẳn với 2 hình thức vận động còn lại. Đây được xem là một hình thức “hiệp đồng” giữa lực lượng Công an nhân dân và quần chúng cá biệt trong giải quyết các nhiệm vụ về An ninh, trật tự. Trong nội dung của bài viết này sẽ tập trung phân tích những vấn đề lý luận và cách áp dụng hình thức vận dụng quần chúng cá biệt trong giải quyết các vấn đề về An ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay.
Về mặt lý luận: Hình thức vận động quần chúng cá biệt là hình thức tác động đến một hoặc một nhóm người cụ thể, có những đặc điểm riêng biệt nhằm mục đích giáo dục, giác ngộ, sử dụng khả năng của họ để giải quyết những yêu cầu đấu tranh bảo vệ An ninh, trật tự. Như vậy, cũng giống như những hình thức vận quần chúng khác, bản chất của hoạt động quần chúng cá biệt là quá trình giáo dục, thuyết phục, tác động làm thay đổi về tư tưởng, nhận thức, thái độ của quần chúng tiến tới sử dụng của khả năng của quần chúng để giải quyết những nhiệm vụ về An ninh, trật tự. Qua đó, có thể thấy hình thức này có những đặc điểm sau đây:
- Điều kiện áp dụng của hình thức vận động quần chúng cá biệt đó là khi xuất hiện những nhiệm vụ về An ninh, trật tự mà lực lượng Công an nhân dân trực tiếp tiến hành không đạt được hiệu quả hoặc hiệu quả mang lại không cao, tuy nhiên có quần chúng cá biệt có khả năng giải quyết được những nhiệm vụ đó.  
- Đối tượng tác động của hình thức này đó là một hoặc một nhóm người có những “đặc điểm riêng biệt”. Ở đây, đặc điểm riêng biệt của quần chúng cá biệt được hiểu đó là khả năng của quần chúng cá biệt có thể giải quyết những nhiệm vụ về An ninh, trật tự. Ví dụ: uy tín của quần chúng cá biệt trong một cộng đồng người nhất định, khả năng chuyên môn của quần chúng cá biệt về một lĩnh vực nhất định, vị trí, vai trò, của quần chúng cá biệt trong một tổ chức, hội, băng, ổ, nhóm tội phạm…
- Mục đích của hình thức này đó là sử dụng có hiệu quả khả năng của quần chúng cá biệt để giải quyết những nhiệm vụ về An ninh, trật tự.
Như vậy, hình thức vận động quần chúng cá biệt khác hẳn với hình thức vận động quần chúng rộng rãi và vận động quần chúng tập trung. Trong khi hình thức vận động quần chúng rộng rãi và tập trung chỉ dừng lại ở việc tác động và làm thay đổi nhận thức và hành động của quần chúng, thì vận động quần chúng cá biệt đòi hỏi phải sử dụng hiệu quả khả năng của quần chúng cá biệt vào việc giải quyết những nhiệm vụ về An ninh, trật tự. Nói cách khác vận động quần chúng cá biệt đó là một hình thức “hiệp đồng” giữa lực lượng tiến hành vận động với quần chúng cá biệt trong việc giải quyết những nhiệm vụ về An ninh, trật tự. 
Từ nhận thức như trên, để có thể áp dụng hiệu quả hình thức vận động này, khi tiến hành vận động cần chú trọng những vấn đề sau:
1. Lựa chọn quần chúng cá biệt.
Không phải ai cũng có thể trở thành đối tượng tác động của hình thức vận động quần chúng cá biệt. Hình thức này chỉ tác động đến một hoặc một nhóm người có đặc điểm riêng biệt. Chính vì vậy, cần có sự lựa chọn, tìm kiếm quần chúng cá biệt để tác động. Đây là giai đoạn quan trọng nhất khi tiến hành hình thức vận động quần chúng cá biệt, việc lựa chọn đúng quần chúng cá biệt để vận động đáp ứng 50% hiệu quả công việc. Lựa chọn đúng quần chúng sẻ làm tăng khả năng giải quyết được nhiệm vụ về An ninh, trật tự, ngược lại nếu lựa chọn sai quần chúng sẽ làm cho nhiệm vụ khó khăn hơn thậm chí không thể giải quyết được. Để có thể lựa chọn đúng quần chúng cá biệt người tiến hành vận động phải chú ý những vấn đề sau đây:
- Quần chúng cá biệt phải là người có đặc điểm riêng biệt. Nói cách khác, người được lựa chọn phải là người có khả năng giải quyết được những nhiệm vụ về An ninh, trật tự đặt ra. Để xác định được khả năng này người tiến hành vận động phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo An ninh, trật tự được đặt ra. Ví dụ: xuất phát từ yêu cầu xây dựng phong trào An ninh, tổ quốc trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tiến tới lựa chọn quần chúng cá biệt là những người có uý tín trong cộng đồng này để vận động. Hoặc xuất phát từ yêu cầu giải quyết vụ án mà đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội, cần lựa chọn những nhà khoa học có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực này để vận động họ giúp đỡ, giải quyết những nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực mà họ am hiểu…
- Quần chúng được lựa chọn phải có những đặc điểm mà chủ thể tiến hành có thể vận dụng để giáo dục, thuyết phục được. Thực tế cho thấy, có những quần chúng tuy có khả năng giải quyết công việc đặt ra, nhưng nếu thấy rằng khi tiến hành vận động chắc chắn họ sẽ không đồng ý cộng tác với lực lượng Công an, hoặc đồng ý cộng tác nhưng không hết lòng, hết sức thậm chí có thể trở mặt làm hỏng nhiệm vụ, thì cũng không thể lựa chọn những con người này. Từ đó, để đảm bảo hiệu quả của công tác vận động, trong quá trình lựa chọn quần chúng cá biệt người tiến hành vận động cần xem xét bên cạnh khả năng của quần chúng có thể giải quyết được nhiệm vụ đặc ra, người được lựa chọn cần phải có những đặc điểm, tố chất mà người tiến hành vận động có thể sử dụng để giáo dục, thuyết phục quần chúng tự nguyện cộng tác. Ví dụ: những quần chúng có tư tưởng tiến bộ, ủng hộ với đường lối, chủ trương Đảng, nhà nước, những quần chúng thích cộng tác, làm việc với lực lượng Công an... Ngay cả đối với những đối tượng trước đây có tư tưởng chống đối chế độ, thù hằn dân tộc… nhưng nếu nhận thấy đối tượng đã có sự thay đổi, thậm chí có sự mâu thuẫn, đấu tranh trong tư tưởng, quan điểm thì người vận động vẫn có thể sử đụng đặc điểm này để khai thác, giáo dục quần chúng cá biệt.
2. Tiếp xúc, vận động quần chúng cá biệt
Sau khi đã lựa chọn được quần chúng cá biệt, việc tiếp xúc, vận động quần chúng cũng rất quan trọng. Người tiến hành vận động cần nhận thấy rằng, không có công thức chung cho tất cả các hoạt động tiếp xúc, vận động quần chúng cá biệt. Mà đối với từng đối tượng khác nhau, trong những trường hợp, hoàn cảnh khác nhau thì cách thức tiếp xúc vận động sẽ khác nhau. Điều này đòi hỏi chủ thể vận động phải cẩn thận, chu đáo, nghiên cứu kỹ về đối tượng tác động, thậm chí một số trường hợp đòi hỏi người vận động phải có kinh nghiệm trong việc giao tiếp, tiếp xúc với đối tượng vận động.
Khi tiếp tiếp xúc, vận động quần chúng cá biệt người tiến hành vận động cần chú ý những trường hợp sau đây:
Trường hợp 1, quần chúng cá biệt không đồng ý cộng tác:
Trong trường hợp này, người tiến hành vận động không nên nao núng, hoặc mau chóng từ bỏ ý định vận động mà cần phải nhanh chóng làm rõ nguyên nhân quần chúng cá biệt không đồng ý cộng tác. Căn cứ vào từng nguyên nhân mà người vận động nghiên cứu cách thức hoá giải các nguyên nhân trên. Trong trường hợp, quần chúng không cộng tác vì có tư tưởng, quan điểm chống đối với đường lối, chủ trương của ta thì bên cạnh việc phân tích giải thích về chủ trương, đường lối của ta, người vận động cần có sự nghiên cứu, vận dụng khéo léo những yếu tố, đặc điểm, phẩm chất của quần chúng cá biệt để giáo dục, thuyết phục quần chúng cá biệt. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng lợi ích vật chất để khích lệ hoặc áp dụng một số biện pháp khống chế quần chúng cá biệt hợp tác với người vận động. Tuy nhiên, người tiến hành vận động cần phải đảm bảo việc hợp tác phải được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện. Nếu đã áp dụng tất cả các biện pháp nhưng quần chúng vẫn không đồng ý hợp tác người tiến hành có thể từ bỏ ý định vận động nhưng tuyệt đối không để lộ mục đích và yêu cầu của việc vận động.
Trường hợp 2, quần chúng cá biệt đồng ý cộng tác ngay:
Việc quần chúng cá biệt đồng ý cộng tác ngay với người tiến hành vận động không phải lúc nào cũng là thuận lợi. Người tiến hành vận động cần thận trọng, không nên tỏ rõ mục đích, ý định và giao ngay công việc cho quần chúng cá biệt, mà cần có sự nghiên cứu làm rõ lý do vì sao họ đồng ý cộng tác, và giao thử một số nhiệm vụ đơn giản để kiểm tra về mục đích, ý định của quần chúng cá biệt. 
3. Hỗ trợ quần chúng cá biệt hoạt động
Để quần chúng cá biệt phát huy hết khả năng của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ An ninh, trật tự đặt ra, người tiến hành vận động cần có hoạt động hỗ trợ quần chúng cá biệt hoạt động. Hoạt động hỗ trợ ở đây được hiểu ở hai phương diện: 
- Hỗ trợ về chuyên môn: quần chúng cá biệt tuy có khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ được giao nhưng người tiến hành vận động cũng cần hỗ trợ một số vấn đề về kiến thức chuyên môn, kỹ năng hoạt động để quần chúng cá biệt hoạt động có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu công tác. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân tạo mọi điều kiện thuận lợi để quần chúng cá biệt phát huy một cách hiệu quả nhất đặc điểm riêng biệt của mình trong giải quyết nhiệm vụ được đặc ra. 
- Hỗ trợ về mặt tinh thần: đây là cách thức người tiến hành vận động sử dụng các biện pháp làm gia tăng mức độ nhiệt tình cộng tác của quần chúng cá biệt. Căn cứ vào từng quần chúng cá biệt mà có cách thức hỗ trợ phù hợp. Đây có thể là sự hỗ trợ về mặt vật chất như tiền, lợi ích vật chất khác hoặc là sự hỗ trợ về mặt tinh thần như: động viên, khen thưởng, đảm bảo điều kiện an toàn toàn công tác… Đây là yếu quan trọng để quần chúng cá biệt gia tăng sự tin tưởng, ủng hộ và gắn bó với lực lượng tiến hành vận động.
Tóm lại, biện pháp vận động quần chúng nói chung và hình thức vận động quần chúng cá biệt nói riêng có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh, tổ quốc và giải quyết những nhiệm vụ An ninh, trật tự. Trong đó, hình thức vận động quần chúng cá biệt có tính đặc thù so với cá hình thức vận động quần chúng còn lại. Việc nghiên cứu và sử dụng có hiệu quả hình thức vận động này không những đảm bảo yêu cầu An ninh, trật tự của đất nước mà còn phát huy, sử dụng hiệu quả được khả năng của quần chúng cá biệt vào sự nghiệp chung của tổ quốc.

 

Trần Hải Quân
Bộ môn NVCS, T48

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác