Thứ Hai, 29/11/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên” theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với tầm nhìn toàn diện và sâu sắc về chiến lược, sách lược cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy, nếu thiếu lực lượng kế cận xứng đáng thì chẳng những sự nghiệp cách mạng sẽ gặp khó khăn, mà ngay cả những gì đã có cũng khó được gìn giữ, bảo tồn. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp người xây dựng chủ nghĩa xã hội phải vừa “hồng”, vừa “chuyên”, chính là vừa phải có đạo đức, vừa phải có trình độ chuyên môn. Nói cụ thể là phải có đức và tài. Nhiệm vụ của Đảng là phải đào tạo lớp người vừa có lý tưởng cách mạng, có phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ phục vụ nhân dân, đất nước; vừa có học vấn, trình độ chuyên môn. Theo Người: “Thanh niên phải có đức, có tài. Trong mối quan hệ giữa đức và tài, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức là cái “gốc” của người cách mạng. Người có đạo đức cách mạng mới gánh được nặng, đi được xa. Vì vậy, vấn đề rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên không chỉ của từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, mà còn là yêu cầu bắt buộc đối với thế hệ trẻ cách mạng.

Thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thấm nhuần lý tưởng cách mạng của Đảng là “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay không ngừng phấn đấu, đóng góp không nhỏ trí lực và công sức của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Những tấm gương, điển hình tiên tiến, xung kích, đi đầu trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế đã tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, do sự bùng phát của lối sống thực dụng chạy theo danh lợi bất chấp đạo lý đã dẫn đến những tiêu cực trong xã hội ngày càng phổ biến. Những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội chưa được khắc phục, sự chống phá của các thế lực phản động quốc tế nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” đã tác động không nhỏ đến đời sống đạo đức công dân, ảnh hưởng lớn đến tâm tư, tình cảm, ý chí phấn đấu của sinh viên, thanh niên trí thức. Một bộ phận thanh niên, trong đó có không ít sinh viên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, mất phương hướng phấn đấu, không có chí lập thân, lập nghiệp… điều đó sẽ có những tác động tiêu cực đến chất lượng thế hệ kế cận.

Thời gian tới, thực hiện lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện chiến lược “trồng người” và bồi dưỡng thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đủ đức, đủ tài, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, Đảng, Nhà nước cần có những cần có những chính sách, giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của thực tiễn để thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để thế hệ trẻ nhận thức đẩy đủ, đúng đắn tính khoa học và tính cách mạng, giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt là nhận thức rõ vị trí, vai trò to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; làm cho thanh niên nhận thức rõ âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, để kịp thời và tích cực tham gia đấu tranh chống những âm mưu đó. Phải kết hợp giữa nâng cao nhận thức với hoạt động thực tiễn, để tuổi trẻ được tiếp cận, được trực tiếp tham gia bằng nhiều hình thức với nhiều hoạt động phong phú trên các lĩnh vực góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới; đồng thời, chủ động trong việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc phủ nhận con đường phát triển của cách mạng Việt Nam vì độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa.

Hai là, cần quan tâm đến giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn Đảng ta phải thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, đào tạo họ thành những người kế thừa vừa “hồng” vừa “chuyên” để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người nói: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn có chí tiến thủ. Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên”. Trong mối quan hệ hồng và chuyên, đức và tài, thì bao giờ Hồ Chí Minh cũng xem đạo đức cách mạng là cái gốc, là nền tảng trong giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ. Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Hồ Chí Minh là đào tạo họ trở thành lớp người mới, những công dân có ích, người cách mạng chân chính, trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; suốt đời trung thành và phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng, vì Tổ quốc, vì nhân dân; luôn tự giác tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; kiên quyết và chủ động đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện tha hóa, biến chất, suy đồi về phẩm chất đạo đức, lười học tập, không tu dưỡng đạo đức, thích hưởng thụ, sinh hoạt thiếu lành mạnh, phản giá trị đạo đức.

Ba là, nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật cho thế hệ trẻ. Đất nước đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng; đứng trước thời cơ và những thách thức mới của cơ chế thị trường, của Cách mạng Công nghiệp 4.0, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ có ưu thế mạnh trong cạnh tranh và phát triển. Thế hệ trẻ đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Những vấn đề đó đang đặt ra nội dung, yêu cầu mới đối với giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, khoa học - kỹ thuật cho thế hệ trẻ hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thường xuyên nhắc nhở nếu không tích cực, tự giác học tập và nâng cao trình độ học vấn thì không thể nào tiến kịp với sự phát triển của thời đại, sẽ như người “nhắm mắt mà đi”. Cần động viên và cổ vũ, tạo mọi điều kiện để tuổi trẻ nâng cao khả năng tiếp thu sáng tạo và xung kích hành động trong việc làm chủ khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại, quản lý tiên tiến, chủ động và sáng tạo vươn lên tiếp cận và làm chủ cái mới trong hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa. Khắc phục nhận thức lệch lạc, phiến diện về học nghề, chọn nghề, định hướng nghề nghiệp trong một bộ phận thanh niên, học sinh và sinh viên hiện nay. Đồng thời, Đảng và Nhà nước cũng cần tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành nhằm hình thành một lớp người ưu tú trên mọi lĩnh vực, xứng đáng với truyền thống văn hóa.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của các phong trào, chương trình hành động của Đoàn Thanh niên; qua đó, phát huy tinh thần sáng tạo, tiên phong, xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên. Chủ động phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước làm chuyển biến nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, tăng cường ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên với cộng đồng và với quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, cần chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng thanh niên, nhận biết những nhận thức lệch lạc để uốn nắn kịp thời.

Năm là, Đảng, Nhà nước đẩy mạnh đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong đội ngũ thanh niên. Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức và xu hướng quốc tế hoá nguồn nhân lực vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với nước ta. Đây cũng là giai đoạn chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa, sang lớp cán bộ thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hoà bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Xuất phát từ yêu cầu mới của thực tiễn, Đảng ta cần tập trung đầu tư mọi nguồn lực để đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ là những thanh niên ưu tú, cả về chuyên môn và nhận thức chính trị.

Thực tiễn đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử. Trong giai đoạn cách mạng mới, trong xu thế hội nhập hiện nay, việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết. Thế hệ trẻ cần nhận thức sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc cho nhân dân để giữ vững niềm tin và kiên định mục tiêu lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ phải kết hợp giữa nâng cao nhận thức với hoạt động thực tiễn trên các lĩnh vực; từ đó, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước vững mạnh.

Hồ Hiền

Tài liệu tham khảo:

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

2. Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015, của Ban Bí thư, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác