Thứ Sáu, 28/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác

Bản lĩnh chính trị không phải bản năng và cũng không tự nhiên có được; bản lĩnh chính trị là kết quả của quá trình bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, thử thách lâu dài trong thực tiễn công tác, chiến đấu, lao động, học tập. Đối với người chiến sĩ Công an nhân dân, bản lĩnh chính trị trước hết là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao… Bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có vai trò, ý nghĩa to lớn, quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ công tác.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị trong cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói riêng; trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, qua đó, tạo những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phần lớn có lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chủ động, tích cực, kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong công tác, chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn có lập trường vững vàng; cương quyết, khôn khéo trước những âm mưu, thủ đoạn tấn công của các thế lực thù địch. Trong học tập, rèn luyện, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không ngừng học hỏi, trau dồi tri thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình thế giới, khu vực thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tình trạng mâu thuẫn, chủ nghĩa khủng bố quốc tế, tranh chấp biên giới, biển đảo, lãnh thổ… tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi; điều đó đã tác động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và lợi ích của nhiều quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Ở trong nước, nguy cơ “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá đất nước; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức; các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội… vẫn diễn biến phức tạp, gây cản trở sự phát trển an toàn, lành mạnh của xã hội.

Trước tình hình đó, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, lực lượng Công an nhân dân thường xuyên phải đối mặt, đấu tranh với những tình huống khó khăn, phức tạp, những cám dỗ vật chất; vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng. Tuy nhiên, trước những khó khăn, thử thách và tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, một số cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã không giữ vững được bản lĩnh chính trị, có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin, ý chí chiến đấu, suy thoái đạo đức, lối sống, vi phạm quy trình, quy chế công tác, vi phạm pháp luật… Do đó, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng tư tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng, một yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với mỗi cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp và đoàn thể quần chúng. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần được giáo dục và tự giáo dục một cách toàn diện để trở thành những chiến sĩ Công an “Vừa hồng, vừa chuyên”, có lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị kiên định; có lòng yêu nước và tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để đạt được mục tiêu quan trọng này, cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp cần thực hiện tốt những vấn đề trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dântrong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy từng đơn vị với công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy trách nhiệm của các đơn vị chức năng, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện công tác này hiệu quả, đồng bộ, thống nhất. Nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ Cônan nhân dâng  cần tập trung nhấn mạnh vào giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị và Điều lệnh Công an nhân dân. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Công an cần phải được tiến hành thường xuyên, đúng định lượng, thống nhất về nội dung, biện pháp tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, lập trường tư tưởng và đạo đức lối sống của người cán bộ, chiến sĩ Công an.

Cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần chủ động, tích cực nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị một cách nghiêm túc và đưa vào trong nghị quyết, chương trình công tác để triển khai thực hiện. Các nội dung giáo dục phải đảm bảo tính toàn diện, chính xác, khách quan, khoa học và bám sát chức năng, nhiệm vụ cũng như đặc thù của lực lượng.

Các ủy các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị chức năng trực tiếp làm công tác giáo dục; từ đó, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác, chiến đấu.

Hai là, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nắm, đánh giá và giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; trên cơ sở đó, xây dựng những nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành công tác giáo dục, bồi dưỡng phù hợp với từng cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra của từng đơn vị.

Công tác nắm, đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ là một nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Để nắm được và đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ phải từ nhiều nguồn, bằng nhiều hình thức như: Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ công tác được giao, thông qua sinh hoạt đảng, chuyên môn, đoàn thể quần chúng; trao đổi, tọa đàm, đối thoại, gặp gỡ trực tiếp, tổ chức giao ban, phản ánh tình hình tư tưởng… Có nắm vững tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, từ đó mới giúp mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng đề ra được nội dung, biện pháp công tác giáo dục, bồi dưỡng phù hợp, đạt hiệu quả cao.

Ba là, tiếp tục tổ chức, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, giáo dục bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng; đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Tổ chức hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, lồng ghép với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”… góp phần làm cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước. Trên cơ sở đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an có ý chí cách , tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết thống nhất, luôn cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống những tư tưởng sai trái, lệch lạc, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, xứng đáng với truyền thống của lực lượng Công an nhân dân; trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân nhân dân; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ với việc thực hiện chính sách cán bộ.

Công an các đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi tọa đàm nhằm tìm ra các giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân. Thường xuyên tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, những việc cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không được làm. Nhất là phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy để cán bộ, chiến sĩ học tập noi theo.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vi phạm của cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, động viên, cổ vũ, tạo điều kiện cho các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giám sát, giúp đỡ Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và đạo đức lối sống. Hình thức tổ chức cần đa dạng như: Định kỳ lấy ý kiến đánh giá của cấp ủy, chính quyền nơi cán bộ, chiến sĩ cư trú; tổ chức hòm thư góp ý tại nơi làm việc, tiếp xúc, giải quyết các công việc cho tổ chức và công dân; duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, tiếp dân…

Cùng với đó, cần xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo công bằng, hài hòa, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hăng say học tập, công tác, chiến đấu.

Tóm lại, đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh quá trình chủ động hội nhập quốc tế, với những thời cơ xen lẫn những thách thức lớn. Với vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt, tham gia tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, các phong trào thi đua xây dựng và phát triển đất nước. Để thực hiện được nhiệm vụ vinh quang đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần tiếp tục ra sức tu dưỡng, học tập và rèn luyện, chủ động tiếp cận khoa học, công nghệ, cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng đất nước Việt Nam giàu, mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Hồ Thu Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác