Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019

Vì vậy, nhằm phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước cũng như xuất phát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Ngành và của Học viện, Đoàn thanh niên Học viện CSND đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019 với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Học viện CSND đổi mới, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp, chung tay xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quốc gia”, trong đó tập trung đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đổi mới tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên.

 Giáo dục đoàn viên, thanh niên theo lý tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Công tác giáo dục của Đoàn nhằm mục tiêu củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng, đạo đức cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, tạo động lực để đoàn viên thanh niên phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn thanh niên Học viện tập trung đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động giáo dục cho đoàn viên thanh niên như:

- Thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng cũng như tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng, Nhà nước, ngành Công an, Học viện CSND và Đoàn thanh niên các cấp phát động.

- Tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013 - 2018, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; đổi hình thức, phương pháp tổ chức học tập 06 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên.

-Tăng cường việc mời các báo cáo viên nói chuyện, tọa đàm, trao đổi với đoàn viên thanh niên; tăng cường tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên nhất là đoàn viên thanh niên là sinh viên các khóa mới nhập trường; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nhận thức của đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức (sân khấu hoá, thi trắc nghiệm, thi Olympic, Rung chuông vàng, thi hùng biện...); tăng cường tổ chức các hoạt động thăm quan thực tiễn, giao lưu, kết nghĩa, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chương trình “Ước mơ Xanh” trong đoàn viên thanh niên Học viện CSND.

 Đồng chí giám đốc Học viện CSND tham quan Hội sách, động viên tuổi trẻ Học viên CSND

ĐTN Học viện CSND tổ chức chương trình " Ngày hội sách " cho cán bộ, giáo viên, sinh viên toàn Học viện

Thứ hai, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đoàn viên thanh niên.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, Đoàn thanh niên Học viện CSND tập trung các biện pháp nêu cao tinh thần “Khởi nghiệp” trong đoàn viên thanh niên với nội dung trọng tâm là: Vận động đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần xung kích, tự giác, tích cực trong học tập, rèn luyện; xây dựng cho mỗi đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, nắm chắc nghiệp vụ, có kiến thức, kinh nghiệm thực hành thực tiễn, giỏi về ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt nội dung trên, Đoàn thanh niên Học viện tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tiếp tục duy trì, đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào “Thi đua dạy tốt, tham mưu, phục vụ tốt” trong đoàn viên khối cán bộ, giáo viên và phong trào “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt” trong đoàn viên khối sinh viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của các đơn vị và nhiệm vụ học tập, rèn luyện, thực hiện các chuẩn đầu ra trong sinh viên.

- Phát động phong trào “Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học” trong đoàn viên khối cán bộ, giáo viên và sinh viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% đoàn viên khối cán bộ, giáo viên tham gia học và thi đạt các chứng chỉ ngoại ngữ, đặc biệt là chứng chỉ quốc tế; 100% sinh viên học tập, thi và đạt các chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định của Học viện.

- Phát động phong trào đoàn viên thanh niên xung kích đảm nhận các công trình, phần việc chuyên môn của đơn vị. Phối hợp với các đơn vị thường xuyên tổ chức các cuộc thi giáo viên giỏi, thi ngoại ngữ, tin học, các hội thi học tốt, thi học sinh giỏi trong cán bộ, sinh viên.

- Động viên đoàn viên khối cán bộ, giáo viên có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ. Khuyến khích cán bộ, giáo viên trẻ đăng ký tham gia các khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như ngoại ngữ.

ĐTN Học viện CSND tham gia chung kết cuộc thi Ánh sáng soi đường khu vực phía Bắc

- Duy trì và phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong đoàn viên cán bộ, sinh viên, phấn đấu 100% đoàn viên khối cán bộ đều đăng ký, thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng nghiên cứu khoa học trong đoàn viên khối sinh viên.

- Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh, phát triển hình thức hoạt động câu lạc bộ, tiếp tục đa dạng hoá hình thức tổ chức và mở rộng loại hình sinh hoạt, học tập “Câu lạc bộ theo sở thích” và các diễn đàn, trao đổi nghiệp vụ trong cán bộ, sinh viên.

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Phát huy những thành tích đã đạt được, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thảo, xây dựng nếp sống văn hóa gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động trong đoàn viên thanh niên, trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, Đoàn thanh niên Học viện tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong đoàn viên thanh niên gắn với các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, ngành Công an và Học viện CSND; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với đoàn thanh niên các đơn vị trong và ngoài ngành Công an, phấn đấu mỗi tháng tổ chức 01 sự kiện văn hóa ,văn nghệ để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên thanh niên của Học viện.

- Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong đoàn viên thanh niên: duy trì thường xuyên, hiệu quả việc tập thể dục buổi sáng, thể thao buổi chiều; phát động các liên chi đoàn tổ chức các giải thi đấu thể dục, thể thao, tăng cường giao lưu với các đơn vị để phát hiện, lựa chọn đoàn viên có năng khiếu vào đội tuyển của Học viện tham gia thi đấu các giải thể thao do Bộ Công an và các cấp Bộ đoàn phát động.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng dẫn đoàn viên thanh niên rèn luyện và thực hiện nếp sống văn hóa: tăng cường công tác giáo dục lễ tiết tác phong, thuần phong, mỹ tục, chống các biểu hiện nói tục và những hành vi thiếu văn hoá trong ứng xử của đoàn viên, sinh viên; phát động và triển khai các phong trào đoàn viên thanh niên chấp hành nghiêm điều lệnh, chủ động chào hỏi theo điều lệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, thấy rác là nhặt; tổ chức Đội thanh niên xung kích, tình nguyện Bảo vệ môi trường.

ĐTN Học viện CSND đạt giải cao và để lại ấn tượng tốt đẹp trong cuộc thi dân vũ các Học viện, trường CAND

Học viện CSND giành Huy chương Vàng giải bóng chuyền đội mạnh lực lượng CAND 2017

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, tăng cường lực lượng về cơ sở.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn thanh niên Học viện tiếp tục xác định các hoạt động tình nguyện là một trong những lĩnh vực công tác quan trọng của Đoàn thanh niên Học viện với các nội dung trọng tâm sau:

- Giáo dục cho đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của hoạt động xã hội tình nghĩa, chung sức cộng đồng từ đó vận động đoàn viên tích cực, tự giác tham gia.

- Tăng cường các hoạt động tình nguyện như: làm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khuôn viên Học viện; tham gia hướng dẫn, đảm bảo trật tự ATGT và làm vệ sinh môi trường trên các tuyến đường vào Học viện; kịp thời chia sẻ, động viên đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và các hoạt động tình nguyện trên địa bàn Học viện đóng quân.

- Tổ chức tốt các chương trình tình nguyện mùa hè, tình nguyện mùa đông và các hoạt động tình nguyện trong các dịp thực hành chính trị - xã hội; thực tập, kiến tập của sinh viên.

- Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tổ chức các chương trình tình nguyện vì biển, đảo quê hương. Tiếp tục thành lập và tổ chức tốt các đội hình tình nguyện tư vấn tuyển sinh, tiếp sức mùa thi, các đội hình tình nguyện hè theo hội đồng hương tại các địa phương. Tiếp tục duy trì kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện trong đoàn viên thanh niên.

- Mở rộng các hoạt động giao lưu, liên kết với tuổi trẻ các trường, các cơ sở Đoàn bạn trong khu vực, đoàn thanh niên các đơn vị Quân đội trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, tình nghĩa.

 ĐTN Học viện CSND tổ chức chương trình tình nguyện xây dựng "tủ sách ước mơ" cho các em học sinh nghèo.

 Lãnh đạo Học viện CSND và Bộ Tư lệnh BĐBP cùng đại diện các đơn vị

cắt băng khánh thành nhà văn hóa cộng đồng thôn Tùng Sáng

Thứ năm, công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Về công tác tham gia xây dựng Đảng:

- Thực hiện các nội dung của Chương trình phát triển thanh niên Công an, giai đoạn 2013 - 2020; Nghị quyết 07 của Đảng ủy CATW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Công an thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và các chương trình, đề án kèm theo.

- Không ngừng tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng cho Đoàn viên ngay từ năm đầu tiên bước vào Học viện; tiếp tục triển khai thưc hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên theo 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn mới và cuộc vận động “Đoàn viên Học viện CSND phấn đấu sớm trở thành Đảng viên”. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng, phân loại, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xét kết nạp.

- Tổ chức sinh hoạt định kỳ giữa Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Học viện với đoàn viên là đảng viên dự bị, đoàn viên ưu tú, đối tượng kết nạp Đảng để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, quá trình phấn đấu, qua đó tạo điều kiện cho các đồng chí đó tiếp tục phấn đấu để trở thành Đảng viên.

- Tăng cường công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc về công tác thanh niên, thường xuyên tham gia góp ý xây dựng các văn kiện của Đảng, góp ý phê bình đảng viên.

Về công tác xây dựng Đoàn:

- Thường xuyên kiện toàn tổ chức Đoàn từ chi đoàn, liên chi đoàn đến Đoàn thanh niên Học viện. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả nghị quyết 07 của BCH Trung ương Đoàn về tăng cường chất lượng hoạt động Đoàn ở cơ sở. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 01-CT/ĐUCA, ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về lãnh đạo đoàn thanh niên và đại hội đoàn thanh niên các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2017 - 2022;

- Tổ chức hiệu quả Chỉ thị 01 CT/TWDTN của Ban thường vụ trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ về số lượng, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới.

- Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động khác của đoàn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của ban chấp hành các chi đoàn và tinh thần đoàn kết, tự quản, tự rèn của đoàn viên.

- Nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là phẩm chất chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người đoàn viên cộng sản. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình “Rèn luyện đoàn viên theo 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới” với những hình thức, cách làm phù hợp.

- Tăng cường kiểm tra giám sát các cấp bộ đoàn, xây dựng về tổ chức thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát.

Với truyền thống anh hùng vẻ vang và thành tích giáo dục, đào tạo mà Học viện CSND đã đạt được trong gần 50 năm qua, tuổi trẻ Học viện CSND luôn cố gắng, tiếp tục thể hiện bản lĩnh, danh dự để xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, của Ngành và sự tin yêu của nhân dân.

 Đoàn thanh niên học viện CSND ký kết với Đoàn thanh niên Đồn biên phòng A Mú Sung

Học viện CSND trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng

Vũ Văn Thuận - Bí thư ĐTN HVCS

Đặng Bá Vinh - Phó Bí thư ĐTN HVCS

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác