Thứ Tư, 3/6/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tổ chức tại Hà Nội

Theo Chương trình làm việc đã được thông qua, trong thời gian 7 ngày làm việc (từ ngày 7 - 13/10/2019), Trung ương sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm có: Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII.

Ngoài ra, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 - 2020 và một số vấn đề quan trọng khác cũng được Hội nghị xem xét cho ý kiến.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII và là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019 - 2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, các đại biểu cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác trong chương trình của kỳ họp.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác